Ги изгубивте упатствата?

Ги изгубивте упатствата?

Ве опфативме

Segway ги обезбедува следните прирачници и упатства за ваша референца за разбирање на вашиот производ Segway или инсталирање делови или нови компоненти.

Повремено проверувајте за нови и ажурирани материјали.

.

KickScooter D Series: Kick Scooters D series D18 E D28 D D28 E D38 D D38 E User Instructions EN FR DE IT SP POL

KickScooter ES Series (ES1/ES2): UM Kick Scooter ES Series EN FR GE IT SP

KickScooter E Series (E22/E25/E45) : UM Kick Scooter E22 E25 and E45 Series EN FR DE IT SP POL

KickScooter E2 Series (E2/E2 Plus): UM Ninebot Kick Scooter E2 Series EN FR DE IT SP POL NL PT

KickScooter ES1LD: Kick Scooter ES1LD user instruction

Kick Scooter ES1LD product manual

KickScooter F Series:

User Instruction Ninebot Kick Scooter F2 Series EN FR DE IT SP POL NL

UM Kick Scooter F20 D F25 E F30 D F30 E F40 D F40 E EN FR DE IT SP POL

UM Ninebot Kick Scooter F25 I F40 I EN FR DE IT SP POL NL LAST

UM Segway Kick Scooter F65 EN FR DE IT ES POL LAST

UM Kick Scooter F25 E II and F40 D II EN FR DE IT SP POL LAST

KickScooter GT Series: UM Segway Kick Scooter GT Series EN FR DE IT SP POL

KickScooter MAX G2: UM Ninebot Kick Scooter MAX G2 EN FR DE IT SP POL NL PT

KickScooter MAX G30: UM Kick Scooter MAX G30 ENG FR DE IT SP

KickScooter MAX G30E II / G30D II: UM Kick Scooter MAX G30 E II and MAX G30D II_EN FR DE IT SP PL

KickScooter MAX G30LE / MAX G30LD : UM KickScooter G30LE and G30LD EN FR DE IT SP POL

KickScooter P Series:

UM Segway Kick Scooter P65 EN FR DE IT SP POL NL compressed

UM Segway Kick Scooter P100 SE EN FR DE IT SP POL NL LAST compressed

KickScooter Air T15E : UM Kick Scooter Air T15 E EN FR DE IT SP POL

KIDS eKickScooters:

UM Ninebot Kick Scooter C2 and C2 PRO EN FR DE IT SP POL NL PT

UM Ninebot e Kick Scooter ZING A6 EN FR DE IT ES POL

UM Ninebot e Kick Scooter ZING C8 C10 C20 EN FR DE IT ES POL

UM Ninebot e Kick Scooter ZING E8 E10

Segway Drift W1 e-Skates: UM Segway Drift W1 EN FR DE IT ES RU

Ninebot Gokart Kit: UM Go Kart Kit EN

Ninebot Gokart PRO: UM Ninebot Gokart PRO EN FR DE IT SP POL NL

Ninebot S: UM Ninebot S EN FR DE IT SP RU POL

Segway S-PLUS: UM S PLUS EN FR DE IT SP KO RU

Ninebot One S2: UM Ninebot One S2 EN DE FR IT SP RU

Ninebot Z10: UM Ninebot Z10 EN DE FR IT SP

Loomo Robot: UM Loomo Robot EN CH FR GE IT KR RU SP

Ninebot E+: UM Ninebot E ENG

Personal Transporter (PT) i2 SE and x2 SE: UM PT i2 SE and x2 SE EN

.

EU Declaration of Conformity :

KickScooter D Serie: EU Do C Ninebot Kick Scooter D18 E D28 E D38 E D28 D D38 D

KickScooter ES Serie (ES1/ES2): EU Do C Ninebot Kick Scooter ES1 ES2 ES4

KickScooter E Serie (E22/E25/E45): EU DoC Kick Scooter E22 E25 E45

KickScooter E2 Series (E2/E2 Plus): EU Do C Kick Scooter E2 series

KickScooter ES1LD: EU DoC KickScooter ES1LD

KickScooter F Serie: EU Do C Ninebot Kick Scooter F20 D F25 E F30 D F30 E F40 D F40 E

KickScooter F2 Series: EU Do C Kick Scooter F2 series

KickScooter F series Gen II: EC DOC F25 E II F40 D II F25 I F40 I

KickScooter F65: EC DOC Kick Scooter F65 I F65 D

KickScooter GT Series: EU Do C Segway Kick Scooter GT series

KickScooter MAX G2: EU DOC Kick Scooter MAX G2

KickScooter MAX G30: EU DoC MAX G30

KickScooter MAX G30 D: EU Do C MAX G30 D updated

KickScooter MAX G30E II/G30D II : EU DOC KickScooter MAX G30 D II and G30 E II

KickScooter MAX G30LE / MAX G30LD: EU Doc KickScooter G30LE and G30LD

KickScooter P Series: EC DOC Segway Kick Scooter P65 D P65 E P65 I P100 SE

KickScooter Air T15E/Air T15D : EU DoC Kick Scooter Air T15 E Air T15 D

eKickScooter ZING A6: EU Do C Kick Scooter ZING A6

eKickScooter ZING C8/C10/C20: EU Do C Kick Scooter ZING C8 C10 C20

eKickScooter ZING E8 and ZING E10: EU DoC Kick Scooter ZING E8 E10

Segway Drift W1 e-Skates: EU DoC Segway Drift W1

Ninebot Gokart Kit: EU DoC Ninebot Gokart Kit

Ninebot Gokart PRO: EU Do C Ninebot Gokart PRO

Ninebot S: EU DoC Ninebot S

Segway S-PLUS: EU DoC Segway S PLUS

Ninebot One S2: EU DoC Ninebot One S2

Ninebot Z10: EU DoC Ninebot Z10

Loomo Robot: EU DoC Segway Robotics Loomo